«دوقوزآباد» یک اصطلاح نیست؛ روستایی است با هزار مشکل

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید