آرشیو ماهانه: دسامبر 2016

1105199_811.jpg

مدلینگ؛ حرفه یا جرم!

روزنامه قانون – مهرشاد ایمانی: اگر ارتباطات و تماس ها بین چندنفربه گونه اي باشد که لفظ عام بر آن اطلاق نشود و موجب جریحه دار شدن احساسات و افکار عمومی نشود، به هیچ...

1088091_990.jpg

نژاد آریایی؛ تاریخ یا افسانه؟

هفته نامه کرگدن – فرناز خطیبی: اگر از هویت ایرانی ها سوال کنی، اولین چیزی که به ذهنشان می رسد آریایی بودن است، اما اغلب آن ها آریایی بودن را این گونه تعریف می...

1105289_322.jpg

مشهد با بحران هویتی رو به رو است

ماهنامه مهرنامه: شهر مشهد با بحران هویتی رو به رو است. این بحران تنها ناشی از تحولات اجتماعی و اقتصادی ده های اخیر نیست، بلکه به علت نوعی جابجایی در نسبت کنش های منفعت...

1091371_119.jpg

در نقد پولی سازی آموزش و پرورش

ماهنامه صنعت و توسعه – مهدی بهلولی، عضو کانون صنفی معلمان تهران: اگر هدف، بهسازی کلی آموزش و پرورش یک کشور باشد، راه و روش آن خصوصی سازی یا پولی سازی آموزش و پرورش...

LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE